Årsmøte 2017

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FREDAG 27 JANUAR KL 1900
Til info: På grunn av stor påmelding til  Årsmøtet, flytter vi oss til Forsand kommunehus (i kommunestyresalen), samme tid 19.00.

 

Det blir servert middag. Påmelding til miriamkn@hotmail.com innen tirsdag 24. januar

Utdeling av «hesten» til en verdig medlem!

 

Årsmøtesaker jfr lover Lover for Villingur(ligger på hjemmesiden under dokumenter):

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.[10]
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.[11]
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[12]
 10. Foreta følgende valg:[13] 11.

Leder og nestleder 12.

3 styremedlem og 2 varamedlem[14]

 1. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 2. To revisorer.[15]
 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Eventuelt

NB

Sakspapirene blir ikke delt ut i papirversjon på årsmøtet. De som ønsker å ha dette bes skrive det ut selv og ta det med.

Budsjett 2016_2017 inkl WR 2016

Forslag til medlemskontigent

hbok pr avd 2015 og 2016

Innkomne forslag

Oranisasjonsplan

Valgkomiteens instilling

Oekonomisk_rapport_2015_2016

Aarsmelding_2016