Innkalling til årsmøte

Velkommen til årsmøte fredag 26. januar kl. 1800

Sted: Kommunehuset (Fossanvegen 380).

Påmelding til middag sendes til post@villingur.com innen søndag 14. januar.
Pris: 100kr for voksne og 75 kr for barn (opp til 12 år) – Vipps nr 134013 (Velg årsmøte middag).

Utdeling av «hesten» til et verdig medlem!
Årsmøtesaker jfr lover Lover for Villingur (ligger på hjemmesiden under dokumenter):
Frist for å sende inn saker er 14 dager før årsmøte, 12.januar 2023.
Saker sendes til post@villingur.com

Godkjenne de stemmeberettigete.
Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Behandle forslag og saker. [10]
Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. [11]
Vedta idrettslagets budsjett.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan. [12]
Foreta følgende valg: [13] 11.
Leder og nestleder 12.
3 styremedlem og 2 varamedlem [14]

Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
To revisorer. [15]
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Eventuelt

NB; Sakspapirene blir ikke delt ut i papirversjon på årsmøtet. De som ønsker å ha dette bes skrive det ut selv og ta det med

Hilsen styret