Referat fra Styret2018

Styremøte 13

Dato: 15.01.19
Tilstede: Olav, Hannah, Ingeborg, Amanda, Brit Marit, Marianne. Forfall: Arne

Sak 1 (80)

Vintercup 3: Alt gikk fint. 33 påmeldte, flere av dem var nye medlemmer.

Sak 2 (81)

Årsmøte.

Olav, Thomas og Bjarne tar seg av maten.

Innkomne saker fra Brit Marit og Torstein.

Sak 1 fra Brit Marit: Ridebanen i dalen. Styrets henstilling: Styret er positive til at Steinar Haaland kommer på årsmøtet og informerer mer om muligheter og videre planprosess. Styret ønsker også at nytt styre setter ned en gruppe som skal ha hovedansvar for å håndtere denne saken best mulig og at vi kan sikre god fremtid i dalen.

Sak 2 fra Torstein: Det bør på årsmøtet avklares hvem som er valgkomiteens leder. Styrets henstilling: Styret er positive til at en leder for valgkomiteen blir valgt på årsmøtet.

Regnskap og budsjett ble gjennomgått.

Olav Matre finner dirigent for årsmøtet.

Sak 3 (82)

Jernhesten.

Sak 4 (83)

Kurs/instruktør, Unn? Vi sender denne saken videre til styret 2019.

Sak 5 (84)

Klubbmesterskap 27.-28. april.

Sak 6 (85)

NIHF-cup, mail. Villingur har vurdert det, men har ikke anledning til å arrangerer dette i år.

Sak 7 (86)

Vestlandsmot. Saken sendes videre til det nye styret.

Sak 8 (87) Eventuelt

Spillemidler: Brit Marit sjekker om det er gjort innkjøp som kan søkes om støtte til.

Vintercup 4, 17. februar på Fossanmoen: Ingeborg er stevneleder, Amanda speaker. Bjarne og Iren dømmer. Torstein er baneansvarlig. Marianne tar sekretariatet. Premier: Ingeborg og Hannah. Høyttalere og mikrofon, karaktertavler, printer, bånd, beslagskontroll. Stevneleder fordeler ansvar for dette.

Styremøte 12

Dato: 11.12.18
Tilstede: Brit Marit, Olav, Arne, Ingeborg, Amanda, Marianne. Forfall: Hannah

Sak 1 (72)

NM og Villingurstevnet

Villingur fikk avslag på søknaden om å arrangere NM 2019. Dermed blir det Villingurstevnet 24.-26. mai. Brit Marit skaffer dommere. Hun søker også om skilting langs vei, bestiller flybilletter og har ansvar for innsjekk. Amanda kontakter Fossanmoen. Svenni har sagt ja til å ha hovedansvaret for sekretariatet. Marianne hjelper til.

Premiering: I sammenslåtte klasser blir det delt ut en førsteplass, en andreplass og en tredjeplass, uansett alder på rytter.

BM spør Tine om å være web-ansvarlig.

Komitè: Brit Marit. Marianne?

Sak 2 (73)

Årsmøte

Fredag 25. januar, kl 19, kommunehuset. Olav spør om Bjarne og Thomas vil bli med å ta ansvar for maten. Amanda spør Miriam om å hjelpe til med innkalling.

Sak 3 (74)

Vintercup 3, Storhaug 13. januar:

Marianne spør Storhaug hvilke oppgaver de vil ordne selv, og hva styret skal gjøre. Marianne tar sekretariatet. Ingeborg skaffer dommere. Marianne melder Ingeborg hva hun trenger ta med av utstyr fra Dalen.

Sak 4 (75)

Oppsettet for økonomien

Vi ser mer på dette ved en senere anledning.

Sak 5 (76)

Seniorgruppen/trivselsgruppen:

Tine er kontaktperson mellom styret og trivselsgruppen. Styret ber Tine og Iren om å skrive en definisjon for gruppen, og komme med et forslag til reglement.

Sak 6 (77)

Agnarkurs, felleslunsj?

Amanda legger ut en sak om dette på fb og ber kursdeltakerne svare om de ønsker bli med på felleslunsj eller ei. Perly lager lunjsen på lørdag.

Sak 7 (78)

Noe nytt angående ridestier?

Dersom veien ved Fossanryggen skal asfalteres, må vi passe på at det blir laget ridesti langs denne. Ellers ingenting nytt.

Sak 8 (79)

Eventuelt

Avlsvisning? Torstein spør styret hvilken dato som kan være aktuell. Han foreslår uke 24 eller 26. Vi ønsker at Torstein jobber videre for å få til dette.

Flere ridekurs? Vi står fortsatt på venteliste hos Olil. Martin Rønnestad har ikke svart. Medlemmer har ytret ønske om flere helger med Ingeborg. Ingeborg er positiv til dette. Jofrid har sagt ja til en kurshelg på våren. Jofrid har foreslått 12.-13. januar, men det er samme helg som Vintercup 3.

Iren har vært i kontakt Unn Krogen om å holde kurs på Forsand. Er dette en potensiell instruktør til høsten?

Styremøte 11

Dato: 13.11.18
Tilstede: Ingeborg, Amanda, Hannah, Olav, Brit Marit, Arne, Marianne.

Sak 1 (68)
Brit Marit hadde en gjennomgang av økonomi og hvordan vi skal ordne med betalinger, regninger osv i fremtiden når vi kjøper inn til Villingur. BM skal lage et oppsett på hvilke rutiner vi må ha i forhold til innkjøp.

Økonomien ser totalt sett veldig bra ut.

Sak 2 (69)
Vintercup 2
Sekretariat: Svenni. Speaker/musikk: Mille. Høytalere, miksepult mm: Arne. Karaktertavler mm: Hanna. Ingeborg skaffer skrivere. Hanna skaffer innpisker.

Sak 3 (70) Eventuelt
Agnar Snorri var svært positiv etter kurshelgen på Fossanmoen.
Alle kursene med Agnar er fulle.

Olav: Villingur bør sende et skriv til kommunen om hvordan vi ønsker ridestier Forsand. Tine og Brit Marit lager et utkast til styret.

Iren og Tine har tatt initiativ til en seniorgruppe. Første møtet blir i onsdag 14. november.

Sak 4 (71)
NM
Gjester på styremøtet: Perly og Torstein.

Siste nytt fra Sport/Jofrid: De har fått en muntlig søknad fra en annen klubb. Det er ingen søknadsfrist, noe vi i styret synes er rart.

250 m passbane: Torstein foreslår at den lages langs hovedveien. Kostnader vil være steinstøv og transport av dette. Valsing kan Torstein gjøre selv. Vi trenger ikke søke om fritak fra 250 m. Vi kan søke NCC om å sponse steinstøv.

Stalltelt kan settes inni firkantsporet. Da må det legges plastikk og grus. Det kan bli en tapt avling som må dekkes av NM.

Kiosk: Fossanmoen stilte som betingelse at de skulle ha kiosk alene.

Vi kan låne anlegget gratis.

NIHF: Alle utgifter og inntekter tilhørere arrangørklubben. Det blir arrangøren som skaffer folk til alle oppgavene. NIHF vil ha kontroll og godkjenne.

Pris på overnatting av dommere på Fossanmoen blir litt dyrere for å dekke noe av tapt inntekt i turistsesongen.

Hvor lenge før kan vi starte dugnaden med å gjøre klar?

Dersom det blir NM, går Villingurstevnet ut.

Startbokser og tidtaker foreslår vi at NIHF holder.

Vi ønsker å sette som krav at NIHF hjelper til med å skaffe sponsorer.

Villingur tilbyr at vi kan arrangere NM 2019. Vi gir SU frist ut november til å svare om de ønsker vi skal arrangere eller ei.

Ekstraordinært styremøte 10/telefonmøte
Dato: 30.10.18
Tilstede: Ingeborg, Amanda, Hannah, Olav, Brit Marit, Marianne. Forfall: Arne

Sak 1 (67)
NM 2019: Ingen har søkt om å arrangere NM. Skal Villingur søke likevel?
Styret er positive til å jobbe videre med dette, men har en del punkter vi vil ha avklaring på før vi sender en eventuell søknad.

Vi starter med å inviterer Torstein og Perly til styremøtet 13. november. I forkant av det møtet tar Amanda kontakt med NIHF v/Jofrid for å snakke om økonomi, kriterier og ansvarsfordeling.

Det ble sagt på lokallagsmøtet at NIHF skulle revurdere den økonomiske avtalen mellom NIHF og arrangørklubb i forbindelse med NM. Hva innebærer det?

Vi er i første omgang ikke interessert i å bruke penger på å lage en 250 m passbane, og vil derfor søke om disp til å arrangere NM uten 250 m pass. Hva tenker NIHF om det?

Vi ønsker også en avklaring om hvem som har ansvaret for å skaffe speaker, sekretariat, dommere osv.

Dersom østlandsklubbene kommer til å søke om NM, avslutter vi arbeidet, og satser i stedet på Villingurstevnet 24.-26 mai.

Skulle Styret fortsatt være positive til å jobbe videre med en NM-søknad etter 13. november, foreslår vi at det settes ned en komité som jobber videre.

Styremøte 9.
Dato: 16.10.18
Stad: Hos Ingeborg
Tilstede: Ingeborg, Arne, Amanda, Hannah, Marianne. Forfall: Olav, Brit Marit

Sak 1 (62)
Sydvestmesterskap evaluering: Lørdag morgen ble litt travel fordi alt utstyret sto i brakka. Men mange hjalp til, og alt ble klart i god tid før stevnestart. Collectingring: Hadde vært en fordel å ha en dommer som sitter i beslagskontroll slik at stevnet blir mer effektivt. Kan også spare tid på å få rytterne raskere inn og ut av banen. Men tidskjemaet var bra, ingen forsinkelser. Innsjekktid må være tydeligere. Dommerne var fornøyde med at vi hadde V2, T3 osv. Rytterfesten var vellykka, 56 deltakere på kommunehuset. Pizza, salat og is fra Joker. Regnskapet for stevnet er ikke ferdig ennå. Neste stevne vil vi prøve å få flere voksne til å stå i kiosken.

Sak 2 (63)
Vintercup 1: 23 påmeldte, derav 3 rekrutter,

Vintercup 2: Dommere: Iren og Torstein OK. Arne frakter lyd, Hannah frakter karaktertavler, bånd, sløyfer, beslagskontroll. Svenni fikser sekretariat.

Vintercup 3: Storhaug

Vintercup 4: Fossanmoen har sagt ja til stevne 17. februar.

Sak 3 (64)
Instruktør: Styret har fått innspill om ønske å få flere instruktører. Vi ser at vi har få helger ledige, men vil ta en ny vurdering på et senere tidspunkt.

Sak 4 (65)
Medlemsmøte 23. oktober. Sakslisten til lokallagsmøtet er ikke kommet ut ennå. Brit Marit og Iren reiser.

Sak 5 (66)
Eventuelt:

Agnarkurs: De tre første kursene er fulle, det fjerde kurset er det to ledige plassen.

Økonomi (Brit Marit): 30.000 på konto og betalt til de 3 landslagsrytterne, 25.000 til Villingurstevnet, og fått tilslag på 38.000 for lys på banen. 34.000 LAM midler inn.

Styremøte 8.
Dato: 27.09.18
Stad: Hos Ingeborg
Tilstede: Ingeborg, Arne, Amanda, Hannah, Marianne. Forfall: Olav, Brit Marit

Sak 1 (57). Sydvestmesterskapet:
Program og startlister ligger ute. Premier ok. Alle har fått stallplass.

Sak 2(58). Vintercup: Vikinghest 21.oktober. Fossanmoen 18.november. Storhaug søndag 13. januar. Fossanmoen i februar, helst 17. februar. Amanda hører med Fossanmoen om å leie hallen i februar. Marianne hører med Storhaug. 2 dommere. Marianne spør dommere til oktober

Sak 3(59). Lokallagsmøte. Ingeborg spør Brit Marit og Iren om å representere Villingur.
Medlemsmøte i Dalen 23. oktober.

Sak 4(60) Amanda og Ingeborg, noe nytt? Ang dopapir: Jobber med saken.
Refleks: Fotokonkurranse på Instagram. Skaper samhold og sosialt, samt vi får en reflekskampanje. Kriterier: Mest kreative refleksbilde m/hest og rytter blir premiert. Hannah tar ansvar.

Sak 5(61) Eventuelt:
Mail fra styret i Forsand senterparti v/Ingeborg Løyning Søyland. De ønsker innspill i løpet av oktober til valgprogrammet sitt i Nye Sandnes. Vi tar opp igjen denne saken på neste møte.

Styremøte 6.
Dato: 11.07.18
Stad: Hos Ingeborg
Tilstede: Ingeborg, Olav, Amanda, Brit Marit, Marianne.

Sak 1 (50). Skal vi søke Villingurstevnet, NM og/eller avlsvisning i 2019? Styret søker NIHF om å arrangere Villingurstevnet, men ikke NM. Vi søker om 24.-26. mai. Amanda sender søknaden ved hjelp av Miriam. Amanda hører med Torstein om avlsvisning. Forslag til dato: 14.-16. juni.

Sak 2(51). Etiske retningslinjer i NIHF. NIHF har ikke retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Dette mener vi er uakseptabelt, og må gjøres noe med. Vi forventer også at styret i NIHF utarbeider handlingsplaner for hvordan ulike henvendelser til styret skal håndteres. Amanda sender det inn som sak til årsmøtet.

Sak 3(52). Pris på utleie av stevneradio. Vi går for Olav sitt forslag 800kr pr dag. Det må søkes lisens om å bruke FM-båndet for hvert stevne. De som leier radioen av Villingur må også lage en høy antenne av galvanisert stål. Ingeborg finner den gamle søknaden og lagrer den i Dropbox.

Sak 4(53). Sponse NM? Vi har mottatt henvendelse fra Hrani/Gladur om å være med å sponse NM med 1.000-2.000,-. Styret ønsker ikke dette. Amanda tar en telefon og sender mail til leder i NIHF for å finne ut om dette kommer fra NIHF eller klubbene.

Sak 5(54). Eventuelt:

Skap fra Brit Marit: Vi setter inn et skap med mulighet for å låse inn verdisaker under stevner i Dalen. Hovednøkkelen oppbevares i kassen. Det betales 60,- for å få nøkkel til eget skap, og 50,- i retur ved innlevering av nøkkel etter bruk.

Arbeidet med elva i Dalen: Gravearbeidet er påbegynt, og vi følger med på utviklingen og om dette påvirker anlegget vårt.

Ridesti langs Espedalsveien fra krysset ved industriområdet Fossanhagen og opp til broen lengst øst på Fossanmoen: Amanda tar kontakt med Øyvind Storm for å minne om at Villingur regner med at denne ridestien blir videreført langs den nye veitrasseen.

Villingurstevnet mottok 25.000,- i økonomisk støtte fra kommunen.

Styremøte 5.
Dato: 15.05.18
Stad: Hos Ingeborg
Tilstede: Ingeborg, Olav, Amanda, Brit Marit, Arne, Marianne, Hannah J.

Sak 1 (41). Hannah Moen har trukket seg fra vervet sitt i styret. Arne som er første vara, går nå inn som styremedlem.

Sak 2(42). Oppgavefordeling
→Vi beholder fordelingen slik den er. Stevneleder har ansvar for å ta en kjapp sjekk at alt er under kontroll i forkant av hvert stevne.

Sak 3(43). KM, 1.mai og Vintercup 3:
-kiosk: Vanskelig å få folk. Hunder er uønsket i klubbhuset.
-Amanda ønsker at alle i styret stiller på arrangementene så sant de har mulighet for det.

Sak 4(44).
Stevnet 2. juni:
Hva mangler: Engangshansker til beslagskontroll.
Dommere: Torstein, Bjarne og Cecilie.
Dommerboder: Torstein flytter dem fra dalen til moen.
Brakke: Olav avtaler med Torstein.
Sekretariat: Marianne

3. Juni:
Dommere: Gro Anita, Jofrid, Bjarne
Sekretariat: Sven Håvard

Sak 5(45). Ungdomsgruppen: Onsdag 23. mai blir det filmkveld på Vikinghest.
15.-17. juni: Ungdomsweekend med overnatting i Dalen. Jofrid instruerer. Veronika er dommer.

Sak 6(46). Sydvesten: Et enstemmig styre ønsker Gustur velkommen. Men da må stevnet gå over tre dager, og vi inviterer til V2, T3, F2 og T4.

Sak 7(47). Terminlisten videre i 2018, mange måneder igjen!
→Brit Marit tar kontakt med Tonje.
→Ingeborg spør Lise Hjetland om å komme og ha et kurs eller temakveld.
→Felles ridetur: Ingeborg tar ansvar for å invitere til tur hos Tine, Jofrid eller rundt Ereviksvatn.
→Kånekveld: Amanda hører om det er noen som kunne tenke seg å dra i gang noe slikt.
→ Slaktekurs – Amanda tar dette opp med Torstein.
→Gormetkveld med hestebiff? (Amanda)
→Utvide Vintercupen fra tre til fire stevner. Begynnelsen av oktober, november, januar og februar.
→Forslag: Stevnetrening med tilbakemelding fra dommer i mars i stedet for kvallik.

Sak 8 (48): Terminliste 2019:
Ulike arrangement ble diskutert. Forslag: Sende ut en mail til alle medlemmene og høre hvilke aktiviteter de ønsker i 2019. 2019 blir hovedtema på styremøtet 26.juni. Sted: Kommunehuset.

Sak 9 (49): Eventuelt.
– Villingurstevnet: Styret har bestemt at på grunn av økonomi spør vi Tine om å lage et «web-blad» istedenfor programblad i papirutgave.
– Amanda får kopiert opp nøkkel til valsen, en til brakken, og en nøkkel til klubbhuset til hver person i styret.
– Hannah tar kontakt med kombinasjonsvinnerne fra KM og hører om de kommer 2. juni for å motta pokalen.
– Hannah syr nye fargebånd til finaler.
– Vi må øke stevneavgiften fordi vi bruker mer enn det kommer inn for tiden.
– Sydvesten: Vi ønsker passen på Fossanmoen.
– Dugnad i Dalen: 25.-26. august.
– Kurs i Ice test til høsten.
– Miriam legges til i styrechatten.
– Olav foreslår høyttalerpunkt på stolpene der vil vi pleier å ha høyttalere. Dette vil lette jobben med å rigge lyd. Olav sjekker hva det vil koste å legge kabler i rør fra sekretariatet og ut til disse punktene.
– Kjetil Vika skal ta ut tømmer og de ønsker å bruka veien og parkeringsplassen til kjøring og lagring mot å fikse det til etterpå. Gunleif Haukelid har sagt det er ok, men at Villingur måtte på banen siden vi leier bane og vei. Dette skjer til høsten, sannsynligvis etter Sydvesten. Men hvis ikke, må vi avtale med Fossanmoen om å ha Sydvesten der.

Styremøte 4.
Dato: 16.04.18
Stad: Hos Ingeborg
Tilstede: Ingeborg, Olav, Hannah Moen, Brit Marit, Arne, Marianne.
Forfall: Amanda, Hannah J.

Sak 1 (31). Evaluering av kveldstevnet 10.april. Kiosken må være klar og åpnes samtidig som innsjekken begynner. Innsjekken må starte i forhold til invitasjonen, selv om stevnestart blir utsatt. Olav lager et excel ark hvor vi skriver inn etter hvert som stevne-oppgaver er fordelt slik at alle i styret vet hvem som skal gjøre hva.

Sak 2(32). Evaluering Agnar-kurset: Var fullt. Alt gikk fint. Dugnad: Gikk veldig bra. Ungdommene imponerte!

Sak 3(33). Klubbmesterskap: Siste dommer er i boks! Bjarne dømmer. Dekkene med trykk er på vei i posten. Parkeringsvakt: ? Gunleif har gitt tillatelse til å parkere v/hønsehuset.

Vi må huske walkier mellom dommer og sekretariat. Stevnet starter med P2 fredag kl 19.00.

Sak 4(34). Det å skaffe dommere til andre stevner enn Villingurstevnet har Amanda overtatt. Å finne stevneleder faller også naturlig på Amanda, da invitasjoner går ut der.

Sak 5(35). Det er kvallikstevne 1.mai, Vintercup 6.mai, Kvallik 2. juni og Gædinga 3.juni. Olav lager excel ark hvor all info legges inn for hvert stevne. Det vil bli skrudd opp plater på veggen til resultatene.

Sak 6(36). 12 ungdommer deltok på weekend/dugnad. Overnatting er populært.

Sak 7(37). Dato for Sydevestmesterskap 2018: 21.-23. september.

Sak 8 (38): Individuelt treningsprogram og ryttersjekk ved fysioterapeut Lena Theill. Styret mener at prisen gjør at dette blir for dyrt. Vi tar kontakt med Tonje for å høre om hun kan tilby noe liknende.

Sak 9 (39): Flere aktiviteter 2018/2019? Vi tar dette opp igjen ved en senere anledning.

Sak 10 (40) Eventuelt.

  • Agnar er positiv til å komme neste år også.
  • Olil kan ikke komme fast, men eventuelt enkeltkurs.
  • Therese har sagt ok til å hanka inn «dilldall» premier.
  • Reklameplatene som står i boden: Olav kontakter Egil om hva vi skal gjøre med dem.
  • Vi har fått beskjed fra Forsand kommune at de gir 21.000 i driftstilskudd for 2018.
  • Møteinnkalling skulle legges inn som hendelse på Villingur Chat’en
  • Sakslister osv sendes ut på mail for lettare å åpne dokument.

Styremøte 3.
Dato: 20.03.2018
Stad: Drivflåt
Tilstede: Amanda, Ingeborg, Hannah, Hannah, Olav, Brit Marit, Marianne. Forfall: Arne.

Sak 1 (19). Evaluering av stevner: Gædinga 11.mars: Mange positive tilbakemeldinger. Vi burde hatt walkie-talkie. Vinden gjorde at lyden fra høyttaler ikke bar. Innpisker burde hatt en deltakerliste (manglet pga problem med printer). Kvallik 14.mars – utsatt. De som påmeldt til 14. mars blir automatisk flyttet til stevnet 10. april, eller får pengene igjen (må meldes Brit Marit). Vintercup 3 17. mars utsatt til 6.mai. Hallen på Fossanmoen er ledig, Torstein kan dømme. Amanda finner dommer nr. 2.

Sak 2(20). Oppgavefordeling ved stevner: Dommer: BM skaffer dommere. Premier (pokaler): Brit Marit. Sløyfer: Tine. Andre premier: Olav spør Therese. Sekretariat: Marianne. Innpisker/banemannskap/rigge lyd: Olav og Arne. Kiosk/innkjøp: Hannah J. Toalett under stevner: Hannah J. Info ut: Tine og Miriam. Musikk: Amanda spør Mia Madsen og Karoline Erevik. Speaker: Amanda. Innsjekk, skrivere, stevneleder, dommerforpleining: Ingeborg. Vasking, rydding av klubbhus: Amanda.

Sak 3(21). Kort gjennomgang av status på Klubbmesterskapet.

Inivitasjon og påmelding er ute 😀 Jippi!

Sektretariat: Svenni og Marianne

Stevneleder: Hannah J.

Premier: BM pokaler, Tine sløyfer, Amanda dekken. 1., 2. og 3. plassene får sløyfe, pokal og «dill dall». Olav spør Therese om å skaffe premier.

Dommere: Lise HK, Iren Haugan, Anja Aurenes og Cecilie Kolnes. Iren og Lise er dommere fredagen om det blir mange deltakere. Tanken er da å ha V5, T7 og passen da. Da trenger vi kun 3 dommere. Amanda finner en siste dommer.

Bane + rigging av lyd: Olav og Arne

Skrivere: Ingeborg

Speaker: Sveininge og Jofrid. Amanda spør også Linda.

Info ut: Tine og Miriam

Innsjekk: Bente Ravnås (må minnes på dette)

Sak 4(22). Datoer for kvallik stevner er:

-10.april

-1.mai, Iren har allerede sagt ja til å dømme dette.

-2. juni: kvallik sport

-3. juni gædinga, uttagning

Sak 5(23). Nils kurs 24.-25.mars à utsatt til høsten. Agnar kurs 14.-15.april er fullt.

Sak 6(24). Forsand kommune har ringt angående idrettsråd. De vil ha en som stille fra Villingur til dette, da ett idrettsråd er anbefalt å ta dette opp igjen i forhold sammenslåingen med Sandnes. Da har vi talsmenn fra Forsand når den tid kommer. Villingur er en av de mest aktive idrettsklubbene i Forsand og derfor vil de logisk nok ha en representant med herifra. Han anbefalte en ifra styret. De vil ha ett svar innen mars er omme.

Olav Matre melder seg til dette.

Sak 7(25). Årsmøte NIHF kort oppsummering fra BM og Amanda. Filmer fra stevner som ligger i Worldfengur får nå medlemmene i NIHF gratis tilgang til.

Sak 8(26).

Skal vi betale for utdanning for våre to gædingadommere?

Styret er enige om at klubben skal dekke oppdateringer etter godkjent dommerutdanning.

Sak 9(27):

Dugnad på Ridebanen i dalen 14.-15. april. Nytt om det nye gjerdet rundt banen: Olav orienterte.

Sak 10(28):

Instruktør til høsten. Olil har tidligere sagt at vi står på ventelisten hennes sesongen 2018/19. BM er i dialog med henne. Vi spør Agnar dersom Olil ikke kommer.

Sak 11(29):

Mulighet for å legge bekken/elven som renner ned langs veien ned til ridebanen i rør:

Grunneierne er positive. Det må tas gjennom kommunen. Det kommer til å bli kostbart fordi dette må prosjekteres av konsulenter. BM spør på kommunen hvilke mulighet det er.

Sak 12 (30) Eventuelt

Mobilnett: BM har fått navn på en god antenne som Gunnleif anbefaler.

Geodataavdelingen i Sandnes har spurt om å få grille i dalen og evt bruke klubbhuset ved dårlig vær. Styret er positive til dette. BM har ansvaret for dette.

Styremøte 2.
Dato: 27.02.18
Stad: Hos Ingeborg
Tilstede: Brit Marit, Arne, Hannah, Amanda, Ingeborg, Olav og Marianne. Forfall: Hannah Moen

Sak 1 (8). Godkjenning av referat: Innspill til referatet må sendes Marianne innen en uke etter mottatt på mail. Etter det blir referatet sendt Tine.

Sak 2(9). Vintercup 2: Alt gikk fint. 33 ekvipasjer. Vintercup 3: Dommere: Torstein og Lise. Sekretariat: Svenni eller Marianne. Amanda får tak i speaker. Hannah J: Skrivere. Innpisker: Arne. Premier: Ingeborg finner frem premier og finner en person som kan dele ut. Stevneleder: Marianne spør Jofrid eller Svenni.

Sak 3(10). Kvallik 1: Ny dato 14. mars. Olav sjekker salting med travbanen, og hører med Fossanmoen om muligheten for å arrangere stevnet hos dem hvor det er mulig å spyle hestene. Dommere: Bjarne, Iren og Torstein. Sekretariatet: Svenni. Innpisker: Arne. Stevneleder, skaffe skrivere: Ingeborg.

 

Sak 4(11). Gædinga: 11.mars på Fossanmoen. Kun uttaging. Dommere: Bjarne, Jofrid og Gro Anita. Pris: 250,- Stevneleder: Hannah J. Invitasjon: Hannah lager og sender til Miriam og Tine. Miriam har ansvar for Sporti. Sekretariat: Svenni. Antall deltakere: Maks 50. Informasjon om stevnet blir lagt ut på fb og hjemmesiden onsdag 28.02. Skrivere: Marianne

Sak 5(12). Årsmøtet: Amanda og Brit Marit reiser.

Sak 6(13). Villingurstevnet: Egen komitè? Forslag fra Amanda: Amanda, Svenni, Torstein, Brit Marit. BM sender avtalen fra Villingurstevnet 2017 fra Fossanmoen ut til alle i styret. BM snakker med Bjarne om sponsing, og lager budsjett.

Sak 7(14). Sydvesten: Faxi har spurt om Villingur kan arrangere Sydvesten 2018. Villingur er positiv til dette. Marianne kontakter Faxi for å avklare helg slik at det ikke krasjer med Vestlandsmot.

 

Sak 8 (15). Klubbmesterskap. 20.-22. april. Miriam har fått tak i dommere: Anja Aurenes, Lise Høyvik, Veronica Våland. Hannah J er stevneleder. Amanda sender invitasjon til Tine.

Sak 9 (16). Kvalifiseringsstevner: Kvallik 2 uke 15: Ønskelig med tirsdag 10. Olav hører med Therese om hun kan ta ansvar for ice test, både startlister og under stevnet. Kvallik 3: 1. mai. Prøvestevne 2. og 3. juni.

Sak 10 (17). BM sjekker internett med Gunleif. Vi avventer kjøp av iPad.
Sak 11(18). Eventuelt: Webansvarlig: Tine og Miriam. Ansvarlig for Sporti: Miriam. Tine sender ut et månedsbrev om hva som har skjedd, og hva som skal skje i klubben.


Olav tok opp elven som renner langs nedre del av veien ned mot ridebanen. Han ønsker at vi undersøker om det går an å få lagt den i rør, for så å få større utbytte av parkeringsplassen bl.a. BM skal sjekke med grunneier om det i det hele tatt er noe de vil.

Gjerder rundt banen skal fornyes. Olav sjekker pris på dette og kommer tilbake til oss når han vet mer.

Styremøte 1.
Dato: 06.02.18
Stad: Drivflaadt
Tilstede: Amanda, Hannah Moen, Brit Marit, Arne, Hannah Johannesen, Ingeborg, Marianne. Forfall: Olav

Sak 1 (1). Konstituering: Amanda – leder og ansvarlig for barneidretten, Olav – nestleder, Brit Marit – kasserer, kursansvarlig og ansvarlig for politiattester, Marianne – sekretær, Hannah J – ungdomsleder, Hannah M – kursansvarlig (Oppgavene til kursansvarlig ble gjennomgått. Se vedlegg), Ingeborg og Arne – varamedlemmer.

Sak 2(2). Mål og ambisjoner for 2018: Alle fortalte hvilke tanker og ønsker de hadde for Villingur 2018.

Sak 3(3). Vintercup 2: Dommere: Per og Cecilie. Stevneleder: Martine. Vikinghest tar ansvar for å skaffe folk til dugnadsoppgavene. Amanda tar kontakt med Per angående boots. Marianne ber Miriam sende til deltakerne at det ikke blir mulighet for å gjøre endringer etter påmeldingsfristen. BM ber Miriam spørre Sporti om det er mulig å åpne for to hester i samme disiplin. Det blir mulig å melde på hest nr 2 med samme rytter fra kl 17 til 23.59

Sak 4(4). Villingurstevnet 2018: Invitasjon: Vi avventer med å lage invitasjon til vi har funnet en god måte å inkludere c-rytterne på. Hannah Moen tar ansvaret for en eventuell venteliste. Dommere: Hanne Hestevik, Aleksander Gustav, Jens Krarup Nilsen, Per Kolnes, Stefan Hack Auf og Hilka har sagt ja.

Ingeborg sjekker priser på telt.

Styret inviterer Perly og Torstein til et planleggingsmøte.

Vi følger FEIF-regler for vaksinasjon.

Musikkansvarlig: Stilling ledig…. Lisa har ikke mulighet for å ta ansvaret for dette i år.

Speaker: Rune Espeland. Amanda spør om Jofrid og Svein Inge Jårvik kan avløse.

Tidtaking på pass: Hannah Moen ber Våland om hjelp.

Sponsormidler: Bjarne er spurt, men avventer mål fra styret hvordan midlene skal brukes. Tungt å be om bare premiepenger. Pengepremie satt til maks 1000,- eller kjøpe flott dekken?

Sak 5(5). Avlsvisning: Vi spør Jofrid om å være spreaker, Svenni om å koble lydanlegg og Iren til å ta beslagskontroll. Vi ber Torstein ordne resten (dommere, bokser osv.) De oppgavene Torstein vil at styret skal gjøre, går via Amanda.

 

Sak 6(6). Gædinga: For å bli vurdert til landslaget, må en delta på NM på Biri i april.

Stevne: Villingur har fått ja fra både Jofrid, Gro Anita og Bjarne til å dømme 10. og 11. mars.

Invitasjon: Hannah Johannesen lager invitasjon. Amanda avtaler med Fossanmoen.

              Gædingateori: Gro Anita skal ha en teorikveld åpent for alle mandag 26. februar på Vikinghest.

              Vestlandsmot: Møte med Gustur, Faxi, Isafold og Villingur har møte 24. februar på Jåttå.

Sak 7(7): Halltrening: Hannah hører med Fossanmoen om vi har booket hallen hver første mandag i måneden.

 

Sak 8(8): Terminlisten:

Kvalifiseringsstevner: Forslag til dato: torsdag 1.mars. Kl. 1700, innsjekk kl 1600. Oppgaver vil bli delt ut i chatten.

Temakveld: Foredrag med Tonje Lund Ness, tema: Forebygging av bruksskader på hest. Maks 50 deltakere. Fossanmoen stiller med lokale/hall, Tonje gjør dette gratis. Dato: 19. februar, kl 18-22. Amanda legger ut invitasjon. Lydanlegg: Thomas.

Ungdomsgruppemøte: Hannah Johannesen har invitert ungdommene til møte på Forsand lørdag 10.februar.