Referat fra styret 2024

Sted: Teams
Dato: 25.mars 2024

Beate Pedersen, Iren Haugan, Miriam Fossan Knudsen, Monika Berg Undheim,

Idunn Marie Pedersen Ingeborg Steinnes Ivesdal Tormod Bryn og Malin Bosvik

Sak 21/2024 godkjenning av protokoll fra forrige styremøte samt habilitetssjekker

 • Protokoll godkjent, ingen habilitetssaker

Sak 22/2024 Status klubbmesterskapet

 • Spørsmål om dommer kan ta med samboer til å være skriver. Dette svarer vi ja til. Ingen ekstra utgifter bortsett fra ekstra sengetøy. Dette dekkes av dommer/samboer.
 • Cecilie får tilbud om skriver på nytt, Ingeborg spør.
 • Henting av dommere, Monika henter klokken 19.55
 • Stevnestart lørdag klokken 10.00. Passen går klokken på Fossanmoen klokken 17.00
 • Søndag start klokken 10.00 og slutt ca klokken 15.00.
 • Det er plass til flere om det er noen som vil være med
 • Sløyfene er kommet
 • Vi trenger en speaker til lørdagen, Ingeborg spør Cathrin.
 • Miriam sender ut en mail til de som skal starte om de er interessert i en sosial samling på lørdag eventuelt bestille mat til dommere og representanter til lørdagen.
 • Oppmøte lørdag morgen senest 09.00
 • Dugnad: Vi trenger å få tømt septiktanken, vaske opp, innsjekk fra fredag klokken 10.00, men kan sjekke inn hos Monika i kiosken lørdag morgen, digital fredag. Filming, det blir sendt ut forespørsel om filming.
 • Utdeling av premier, Beate som leder av klubben
 • Pausemat til lørdag; Lapskaus lørdag, Tacosuppe søndag

Sak 23/2024

 • Monika og Beate møtte til RORYK. Beate informere om en nyttig tur.
 • Miriam sjekker med regnskapsfører om vi kan få en mal for reiseregninger og utlegg.
 • Monika Sjekker med Forsand byggservice om pris til å lage klar dommerbodene.
 • På årsmøtet i NIHF ble det listet opp momenter: – Rekruttering og beholde medlemmer. Vi skal fokusere på samhold. Vi skal sammen med Faxi og Isafold forsøke å holde felles agrementer. Vi deler terminlister slik at vi kan delta på hverandres aktiviteter. Vi skal se på hva vi kan ha felles. Det vil i tiden fremover være fokus på hestevelferd. Eksempler på dette nevnes kjøring med hester på transport. Avstand mellom stevnene ect.
 • Vi har fått spørsmål om når påmeldingen til Avlsutstillingen. Denne er videresendt til Fossamoen islandshester.
 • Vi har fått noen svar fra forespørsel om medlemmene vår får Forum, Tølt.no og Worldfengur og? Vi sender ut purring på dette.
 • Beate og Monika tar opp om det er mulig å anskaffe Teams for idrettslag. Prisen for dette er 2500 per år. Dette er det stemning for og Beate ordner dette med hjelp fra

Idunn Marie.

Styremøte 2
Sted: Klubbhuset i dalen, 4110 Forsand
Dato: 26.februar 2024

Tilstede: Beate Pedersen, Iren Haugan, Miriam Fossan Knudsen, Monika Berg Undheim, Idunn Marie Pedersen

På Teams: Ingeborg Steinnes Ivesdal Tormod Bryn og Malin Bosvik

Sak 10/2024  Habilitetsvurderinger

Det er ingen habilitetssaker.

Sak 11/2024    Godkjenning av møteprotokoll fra forrige styremøte

Saksliste og møteprotokoll godkjennes

Sak 12/2024   

Årsmøte NIHF 2024  avholdes 16-17 mars. NIHFs lov §15 (1) regulerer representasjon fra lokallag på NIHF årsmøte. Villingur har 65 medlemmer (stemmer dette?) og har da i hht NIHFs lov rett til å være representert med inntil 4 representanter (medlemstall intervall 61-80), så fremt disse er valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt, ref NIHF’s lov §15 (2). Vi må i dette styremøtet diskutere om vi har gyldig fullmakt fra årsmøtet og i så fall hvem som reiser for å representere Villingur 16-17 mars.  Evt behøves medlemsmøte/ EO årsmøte for å få gyldig fullmakt på plass (2 ukers frist for innkalling i hht Villingurs lov § 17 (1). I henhold til Villingurs lov § 15 punkt 15 skal            Villingurs årsmøte velge «representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i eller gi styret fullmakt til å oppnevne represetantene           «, var dette på agendaen i årsmøtet i januar 2024? Gjelder evt fullmakten fra Årsmøtet 2020 ennå? Link til NIHFs lov: LOV-NIHF-vedtatt-versjon-etter-aarsmoete-19-3-2022.pdf

Villingur har per dags dato 44 betalende medlemmer. Vi har derfor 3 stemmer på årsmøtet i NIHF 16-17 mars.              

Beate, Iren og Tormod representerer Villingur på årsmøtet.

Politiattest – alle styremedlemmer og andre som jobber aktivt mot medlemmene må ha dette. Gjennomgang av fremgangsmåte for å skaffe dette på styremøtet. Nye retningslinjer fra NIHF mht trener attest. Villingurs lov § 18-2, punkt 5e sier at styret skal oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen.

Vi går gjennom instruksene fra NIHF.

– Iren og Miriam er ansvarlige for politiattestene.

– Alle instruktører i NIHF må ha politiattest. Hvis vi få en kursleder ikke har politiattest må det være en representant med attest for dette.

– Utenlandske instruktører får ikke attest

– Alle instruktører som er registrert i Villingur og som står på NIHF sin liste har fått informasjon fra Iren angående dette.

– Alle i styret skal ha politiattest.

Sak 13/2024    Søknader om støtte/midler.
Frist 6. mars for spillemidler til utstyr, f eks dommerboder som trenger oppgradering. Hvilke andre ordninger bør/kan det søkes under?

Det skal søkes om spillemidler til utstyr. Frist er 6.mars. Vi ønsker å søke om midler til å reparerer dommerbodene. Vi spør om pris for dette samt pris for utbedring av utekvee hos Forsand Byggservice AS.     

Miram har sendt søknad om strømstøtte. Vi fikk 698,- i støtte.

Sak 14/2024 Gjennomgang terminliste/stevner
Erfaringer Vintercup 2 på Tegle, planlagt Vintercup 3/kvalik 10 mars samt Klubbmesterskap i april

Det er nå nye priser og vilkår for dommere. Prisene er nå kun veiledende. Dommere skal ha betalt om en avlyser om det er mindre enn 10 dager til stevne.

Vintercup, Eiven er stevne leder, Miram er sekretariat, Monika er kiosk, Beate speaker, innpisker og innpisker finner vi når vi ser hvem som melder seg på. 


Det er kontroll på klubbmesterskap

Sak 15/2024 Kurs
Gulli kurs 16-17 mars, per lørdag 24 februar 2 påmeldte. Faxi hadde dobbeltkurs i helgen med 13 påmeldte og arrangerte kurset (Max 20 ledige plasser. ). Skal vi jobbe           videre med kurs med andre instruktører, herunder evt longeringskurs Nils og evt kurs   med Olil fra Island i august?

Det er per nå 2 påmeldte til Gullikurs. Forslag om sitstrening med Tonje eller RIB (Rider In Balance) kurs.

Utenlandske instruktører ønsker ikke å komme til Norge i klubbregi fordi de opplever at det er vanskelig å fylle opp kursene og kursene blir avlyst. Dette gir tapt arbeidsinntekter for dem.

Sak 16/2024 Ny dommerstruktur med oppdaterte priser.
Hva betyr dette for budsjettet til klubbmesterskap og Villingurstevnet?

– Dette kan føre til at budsjettet ikke holdes. Vi må legge dette til i kommende budsjett.

– Overnatting for dommere: Iren booker bestiller overnatting hos Fossanmoen Islandshestsenter.

– Invitasjon er klar.

Sak 17/2024 Forsikring.
Er medlemmer forsikret via Villingur under arrangement i regi av klubben?

– Barn og unge under 13 år er forsikret gjennom NIF.

– Vi må undersøke om ungdom og voksne er forsikret under Villingurs arrangementer.

– Vi må skaffe oss en underslagsforsikring, dette er nå lovpålagt. 

Sak 18/2024 Premier

– Sløyfer har blitt veldig dyrt, Prisoverslag er 49,- per sløyfe.

– Vi må bestille inn 40 nasjonale, 30 stk røde, 10 stk blå, lilla 20 stk.

Miriam har bestilt sløyfer til klubbmesterskapet og til Villingurstevnet. Vi fikk rabatt når vi bestilte til begge stevnene samtidig.

Sak 19/2024 Oppfølgning sak 6 fra styremøte 31 januar 2024.
Foss Eikeland, Isafold, SJR, har noen fått en oppdatering etter møtet som ble avholdt fredag?

Styret får informasjon og referat fra møtet mellom Tryggvi og SJR. SJR er positive til å inkludere Villingur. Monika avtaler møte mellom dem og gruppen som skal undersøke

muligheten for samarbeid.

Sak 20/2024 Veien ned til dalen, oppfølging fra siste styremøte, er noe gjort mht innhenting av priser?

Det ble på forrige møte ikke bestemt hvem som skulle gjøre hva. Det bestemmes nå at

Miriam tar kontakt med tre entreprenører for prisoverslag.

Dato for neste styremøte er satt til 25.mars. Dette blir avholdt på Teams. Agenda vil da være klubbmesterskapet.

Sted: Rettedalsbakkane 43, 4110 Forsand
Dato: 31.januar 0224

Tilstede: Beate Pedersen, Iren Haugan, Miriam Fossan Knudsen, Monika Berg Undheim, Ingeborg Steinnes Ivesdal (deltok via teams), Idunn Marie Pedersen, Tormod Bryn.

Sak 1/2024 Konstituering av styret og fordeling av roller

Leder: Beate Pedersen

Nestleder: Iren Haugan

Kasserer: Miriam Fossan Knudsen

Sekretær Monika Berg Undheim

Styremedlem: Ingeborg Steinnes Ivesdal

1.vara: Idunn Marie Pedersen

2.Vara: Tormod Bryn

Ungdomsrepresentant: Malin Bosvik

Sak 2/2024 Møteprotokoll

Møteprotokoll godkjennes som første sak hvert styremøte. 

Sak 3/2024 Signering av dokumenter

Styrets leder og nestleder er fullmaktsthavende til signering av dokumenter. 

Sak 4/2024 Habilitetssaker

Habilitet vil bli vurdert veds starten av hvert styremøte

Sak5/2024 Gjennomgang av tidligere styremøter

Nytt styre ønsket å se om det var saker som ikke var ferdig fra tidligere styremøter. Det er ikke funnet saker som ikke er under oppfølging.

Sak 6/2024 Henvendelse angående tildeling av område på Vaglemoen til Sandnes og Jæren rideklubbs tildeling av område på Vaglemoen.

Det ble på årsmøtet fremmet forslag om å undersøke muligheten til å kunne etablere et regionalt baneanlegg med oalbane og passtrekk på dette området.

Vi ønsker å undersøke dette og ønsker å oppnevne representanter som får mandat til å ta kontakt med Sandnes og Jæren rideklubb, Isafold islandshestforening og Sandnes kommune. 

Styret foreslår å spørre Egil Oaland, Brit Marit Fossan Knudsen og Bjarne Fossan til å til undersøke om muligheter til et regionalt baneanlegg på undersøke mulighetene for henge oss på SJR og etablere en oalbane og passbane. 

Monika spør de aktuelle.

Sak 7/2024 (punkt 3) på saksliste Terminliste:

• Vintercup 2 den 18. februar 2024

Dommere er i boks. Det er per i dag 31.januar ingen påmeldte.

Miriam kan ordne startlister men kan ikke delta på selve dagen.

Sekretariat/speaker/innpisker; Sjekke om dommer trenger skriver, hvem kan speake, Beate og Monika deler på ansvar for sekretariatet.

Vi må ha 6 deltakere for å gå i null. Vi setter et minimumsantall på 10 ekvipasjer for å gjennomføre. 

• Vintercup 3/Kvallik den 10. mars 2024

Invitasjon er ikke laget. Vi skriver min. 10 deltakere.

Denne skal gå på Villingur sitt anlegg i dalen. Dersom veien ned til dalen ikke kan fikses vil dette stevnet utsettes.

Disipliner blir de samme som på vintercup. I T1, V1,  F1, T2.

Pris per ekvipasje for kvalifiseringsstevnet blir samme som for vintercup for Villingur medlemmer. 400 for ikke-medlemmer. 300 for ikke-medlemmer til vintercup.

Dommere: Cecilie, Anja og Bjarne

• Helgekurs med Gulli den 16. mars 2024

​Dette kolliderer med årsmøte med Nihf og ungryttersamling på Fossanmoen. ​​Vi må forhøre oss om det er mulig å endre.

• Klubbmesterskap den 6. april 2024

​Kioskansvarlig; Monika

​Dommere: Cecilie Clausen Kolnes, Hanne Haugerød, Caroline Holsad,

​Overnatting: Lysefjorden hyttegrend forespørres. De skal ha hver sitt soverom ​​og helst mer enn ett bad.

​Sekretariat; Miriam har kontroll

​Lyd: Kristian og Eiven

​Innpiskere: foreløpig: Marie, Egil, Kristian, Bjarne.

​Disipliner:

​Sportsklasser: V1, T1, F1,T2, P2

​Fritid: Barn u/plassering (6-11) V5 T7

​Barn m/plassering: V5 og T7

​Ungrytter: V5 T7

​Senior V5 T7

​Barneridning: 

​Barneridning er populært, og vi ønsker at det skal være en egen klasse for ​​barn med leier. De får kommentarer fra dommere.

​Pris:

​800 for 1.ekvipasje og 400 for hest nummer to.

​For ikke-medlemmer settes prisen 1000,- for 1.ekvipasje og 500,- for hest ​​nummer 2. 

​Speaker; Jofrid og Hanne 

• Helgekurs med Gulli den 13. april 2024

• Avlsvisning den 1. mai 2024

• Villingurstevnet 2024 den 3. mai 2024

​Komiteen for Villingur stevnet er godt i gang med arbeidet. 


Sak 8/2024 Dalen:

Veien ned til Dalen må fikses. Den renner bort ved hvert regnskyll. Forslag fra ​​styret er å innhente pris fra entreprenør for å få prisoverslag på hva dette vil ​​komme på og hvor mye jobb dette vil komme på.

Dette for å kunne søke Sandnes kommune om tilskudd for å utbedre veien.

​Vi må kjøpe inn:

​- Naler til dommerbodene, 6 stk 

​- Pleksiglass til dommerbodene, 5 boder 

Dommerbodene må lages klar til å få montert skinner til pleksiglass.

Sak 9/2024 Eventuelt:

Hva vi ønsker å promotere:

• Kurser; det foregår en del private kurser som Villingur medlemmer deltar på. Disse må vi være flinke til å promotere dette når vi er ute og rir på stevner.

​Dersom andre ønsker å være med å ri, ta kontakt med kursdeltakere eller instruktør direkte.

• Vi har to flinke dommeraspiranter, dette må vi promotere

• Vi må hjelpe medlemmene våre med å få registrere seg med rett adresse for å få Forum. Monika og Miriam lager en «forms» for å undersøke hvor mange dette gjelder for.

• Medlemmer: vi har 65 medlemmer i klubben. Hvordan skal vi øke medlemsantallet? Dette blir fokusområde for styret i 2024. 

• B-instuktørkurs. Vi kan undersøke om det er muligheter for å gjennomføre dette nettbasert. Malin undersøker om de gjennomførte dette nettbasert. –  Er det mulig å gjøre noe sammen med naboklubber?

• Vi har tidligere pratet om en samling hos Ingeborg. Hun skulle komme tilbake med datoer. Ta dette opp på neste styremøte.

• Varmepumpen gikk med 318,- i pluss. Bra jobba!